progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-05-13

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Gabriela Nowak-Piechota

Tel.:

e-mail: gabriela.nowak-piechota@cui.wroclaw.pl

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle

PROCEEDINGS NO Z8/15054

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-ZZ.3200.13.2020

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72267000-4 – Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2. Przedmiotem zamówienia jest:

2.1. zapewnienie świadczenia przez producenta Usług Asysty Technicznej dla Oprogramowania Oracle (dalej Wsparcia) na poziomie Premier Support (inaczej Software Update License & Support) dla:

a) 3 licencji Oracle Database Standard Edition (Processor Perpetual, FULL USE) o numerach CSI: 19739557, 19779438, 20376660, na okres od uruchomienia Wsparcia do dn. konwersji, o której mowa pkt. 2.2 i dalej na okres 12 miesięcy po dokonaniu konwersji,

b) 1 licencji Oracle Database Standard Edition 2 (Processor Perpetual, FULL USE) o numerze CSI: 22681570, dla której Wsparcie wygasa w dn. 20.11.2020 r. na okres 12 miesięcy od daty wygaśnięcia Wsparcia,

2.2. konwersja licencji, o których mowa w pkt 2.1. lit. a, do wersji Standard Edition 2

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.


22.05.2020 - odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana terminu składania ofert


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...